سمینارهای مهندس ماهرفیلم های آموزشیمنوآل

فیلم های آموزشی اتوماسیون صنعتی

فیلم هایی که لینک آنها در این بخش موجود است،مربوط به سخت افزار و نرم افزار سیستم های اتوماسیون صنعتی می باشد.

عنوان
لینک نمایش و دانلود
سولات ارزیابی سطح زیمنس ST-PRO1 نمایش و دانلود
پاسخ سوالات ارزیابی سطح ST-PRO1 زیمنس نمایش و دانلود
سوالات ارزیابی سطح ST-PRO2 زیمنس نمایش و دانلود
پاسخ سوالات ارزیابی سطح ST-PRO2 زیمنس نمایش و دانلود
سوالات ارزیابی سطح ST-PRO3 زیمنس نمایش و دانلود
پاسخ سوالات ارزیابی سطح ST-PRO3 زیمنس نمایش و دانلود
سوالات آزمون ارزیابی ST_SERV1 زیمنس نمایش و دانلود
پاسخ آزمون ارزیابی ST-SERV1 زیمنس نمایش و دانلود
سوالات ارزیابی سطح ST-Serv2 زیمنس نمایش و دانلود
پاسخ سوالات ارزیابی سطح ST-Serv2 زیمنس نمایش و دانلود
سوالات ارزیابی سطح ST-Serv3 زیمنس نمایش و دانلود
آموزش برنامه نویسی با S7-Higraph نمایش و دانلود
فیلم آموزشی S7-400H  – بخش اول – شناخت اجزا  و نصب آنها دانلود و نمایش
فیلم آموزشی S7-400H  – بخش  دوم – پیکربندی و  راه اندازی دانلود و نمایش
فیلم آموزشی S7-400H  – بخش  سوم – عملکرد دانلود و نمایش
فیلم آموزشی S7-400H  – بخش  چهارم – مانیتورینگ دانلود و نمایش
فیلم آموزشی S7-400H  – بخش  پنجم – تغییر در کارت حافظه دانلود و نمایش
فیلم آموزشی PID Loop Optimization  در PCS7 دانلود و نمایش
فیلم آموزشی PCS7 Diagnostics دانلود و نمایش
نمایش بیشتر