نرم افزارهای تخصصی اتوماسیون صنعتی

این نرم افزارها فقط برای کارهای آموزشی و آزمایشگاهی استفاده شوند.مسئولیت استفاده از آنها در کاربردهای صنعتی به عهده کاربر است.پسورد همه فایل های زیپ mohandesmaher.com
نرم افزار PCS7 V9.0 SP1 شامل دو DVD( هر DVD  بصورت  ۷ فایل زیپ است)

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

نرم افزار  TIA Portal V15.1 (  شامل  ۷ فایل زیپ)
نرم افزار  TIA Portal V15.1 (  شامل  ۷ فایل زیپ)
نرم افزارSWR V1.2 SP3 دانلود
نرم افزار CEMAT V8.0 SP1 دانلود
نرم افزارWinCC V7.5 بصورت ۱۰ فایل زیپ
نرم افزارSecurity Config Tool V5.0  شامل ۱ فایل زیپ دانلود
نرم افزارWinCC Flexible 2008 SP3 شامل ۵ فایل زیپ
نرم افزارProtool V6.0 SP3  دانلود
نرم افزار S7 Tchnolory V4.2   شامل دو فایل زیپ
نرم افزار OPC UA Client دانلود